Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of CHIU

Correct spelling: CHIU

Common misspellings for CHIU:

chkiu, chiju, chniu, dchiu, chgiu, ch9iu, cnhiu, chjiu, chi u, chiuj, chiuh, cdhiu, chbiu, chi7u, chihu, chiiu, xchiu, chiu8, chi9u, chuiu, cjhiu, cyhiu, chhiu, chyiu, chayeu, chi8u, chiui, ch8iu, fchiu, cghiu, cuhiu, ch iu, cheyeu, c hiu, dhiu, cfhiu, cvhiu, vchiu, cyiu, chiuu, chiu7, chighu, cbhiu, chi7, chiuy, xhiu, cchiu, cxhiu.

What does the abbreviation CHIU mean?

CHIU abbreviation definitions:
–  Chimco - Bulgaria
–  Chimco
Loading...

Google Ngram Viewer results for CHIU:

This graph shows how "CHIU" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for CHIU:

  1. I am a stranger in your city, a monk from a monastery in Kong- chiu – Our Little Korean Cousin by H. Lee M. Pike
  2. He was a Chinese; his name Chiu Ming. – The Metal Monster by A. Merritt
  3. Game had been plentiful- green things Chiu Ming might lack for his cooking, but meat never. – The Metal Monster by A. Merritt

Rhymes for CHIU:

  1. shoe, thew, zhou, new, pou, foo, lou, rue, ku, hou, beu, blue, jue, mew, moo, pew, due, poo, flue, leu, ru, lieu, hugh, through, slew, phew, fu, coup, skew, zue, u, spew, grew, glue, soo, stu, hu, stew, doo, dru, brew, zoo, vue, yue, coups, hewe, you, lew, do, two, queue, boo, shew, gu, yoo, true, tew, dew, yew, jew, cou, q, wu, yu, ou, blew, lue, liu, siew, nu, knew, goo, hue, pooh, mu, pru, woo, drew, su, gnu, xue, threw, hew, kew, zhu, thuy, ewe, sioux, sue, whew, gue, pu, qu, joo, clue, tue, flu, flew, ju, vu, chou, kyu, coo, screw, thru, cue, shoo, phu, shrew, hsu, du, chu, hoo, trew, who, tu, loo, uwe, strew, ooh, lu, too, shu, view, bleu, few, prue, crewe, xu, crew, rew, glew, pugh, que, koo, chew, douwe;
  2. withdrew, askew, canoe, wahoo, debut, construe, undo, renew, review, peru, babu, kwangju, adieu, pursue, tatu, reto, perdue, revue, accrue, untrue, ague, purdue, redo, leroux, outdo, into, outgrew, unglue, mchugh, ensue, fondue, zanu, bamboo, m2, larue, ragu, cat-2, taboo, miscue, c2, shampoo, undue, abou, ado, anew, subdue, cebu, fitzhugh, liou, eschew, urdu, tattoo, imbue, kazoo, baku;
  3. iou, hitherto, timbuktu, overdo, katmandu, byu, isu, overthrew, kangaroo, depardieu, overdue, suu, misconstrue;
  4. kalamazoo, hullabaloo;
  5. dfw;
X