Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of CHIU

Correct spelling: CHIU

Loading...

Common misspellings for CHIU:

chui.

Google Ngram Viewer results for CHIU:

This graph shows how "CHIU" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for CHIU:

 1. I am a stranger in your city, a monk from a monastery in Kong- chiu. "Our Little Korean Cousin" , H. Lee M. Pike.
 2. He was a Chinese; his name Chiu- Ming. "The Metal Monster" , A. Merritt.
 3. Game had been plentiful- green things Chiu- Ming might lack for his cooking, but meat never. "The Metal Monster" , A. Merritt.

Rhymes for CHIU:

 1. abou, accrue, adieu, ado, ague, anew, askew, babu, baku, bamboo, c2, canoe, cat-2, cebu, construe, debut, ensue, eschew, fitzhugh, fondue, imbue, into, kazoo, kwangju, larue, leroux, liou, m2, mchugh, miscue, outdo, outgrew, perdue, peru, purdue, pursue, ragu, redo, renew, reto, review, revue, shampoo, subdue, taboo, tattoo, tatu, undo, undue, unglue, untrue, urdu, wahoo, withdrew, zanu.
 2. beu, bleu, blew, blue, boo, brew, chew, chou, chu, clue, coo, cou, coup, coups, crew, crewe, cue, dew, do, doo, douwe, drew, dru, du, due, ewe, few, flew, flu, flue, foo, fu, glew, glue, gnu, goo, grew, gu, gue, hew, hewe, hoo, hou, hsu, hu, hue, hugh, jew, joo, ju, jue, kew, knew, koo, ku, kyu, leu, lew, lieu, liu, loo, lou, lu, lue, mew, moo, mu, new, nu, ooh, ou, pew, phew, phu, poo, pooh, pou, pru, prue, pu, pugh, q, qu, que, queue, rew, ru, rue, screw, shew, shoe, shoo, shrew, shu, siew, sioux, skew, slew, soo, spew, stew, strew, stu, su, sue, tew, thew, threw, through, thru, thuy, too, trew, true, tu, tue, two, u, uwe, view, vu, vue, whew, who, woo, wu, xu, xue, yew, yoo, you, yu, yue, zhou, zhu, zoo, zue.
 3. byu, depardieu, hitherto, iou, isu, kangaroo, katmandu, misconstrue, overdo, overdue, overthrew, suu, timbuktu.
 4. dfw.
 5. hullabaloo, kalamazoo.
 • How to spell CHIU?
 • Correct spelling of CHIU.
 • Spell check CHIU.
 • How do u spell CHIU?
X