Spellcheck.net

How To Spell CHIU?

Correct spelling: CHIU

What does the abbreviation CHIU mean?

Google Ngram Viewer results for CHIU:

This graph shows how "CHIU" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the usage examples for CHIU?

  1. I am a stranger in your city, a monk from a monastery in Kong- chiu – Our Little Korean Cousin by H. Lee M. Pike
  2. He was a Chinese; his name Chiu Ming. – The Metal Monster by A. Merritt
  3. Game had been plentiful- green things Chiu Ming might lack for his cooking, but meat never. – The Metal Monster by A. Merritt

What are the rhymes for CHIU?

  1. shoe, thew, zhou, new, pou, foo, lou, rue, ku, hou, beu, blue, jue, mew, moo, pew, due, poo, flue, leu, ru, lieu, hugh, through, slew, phew, fu, coup, skew, zue, u, spew, grew, glue, soo, stu, hu, stew, doo, dru, brew, zoo, vue, yue, coups, hewe, you, lew, do, two, queue, boo, shew, gu, yoo, true, tew, dew, yew, jew, cou, q, wu, yu, ou, blew, lue, liu, siew, nu, knew, goo, hue, pooh, mu, pru, woo, drew, su, gnu, xue, threw, hew, kew, zhu, thuy, ewe, sioux, sue, whew, gue, pu, qu, joo, clue, tue, flu, flew, ju, vu, chou, kyu, coo, screw, thru, cue, shoo, phu, shrew, hsu, du, chu, hoo, trew, who, tu, loo, uwe, strew, ooh, lu, too, shu, view, bleu, few, prue, crewe, xu, crew, rew, glew, pugh, que, koo, chew, douwe;
  2. withdrew, askew, canoe, wahoo, debut, construe, undo, renew, review, peru, babu, kwangju, adieu, pursue, tatu, reto, perdue, revue, accrue, untrue, ague, purdue, redo, leroux, outdo, into, outgrew, unglue, mchugh, ensue, fondue, zanu, bamboo, m2, larue, ragu, cat-2, taboo, miscue, c2, shampoo, undue, abou, ado, anew, subdue, cebu, fitzhugh, liou, eschew, urdu, tattoo, imbue, kazoo, baku;
  3. iou, hitherto, timbuktu, overdo, katmandu, byu, isu, overthrew, kangaroo, depardieu, overdue, suu, misconstrue;
  4. kalamazoo, hullabaloo;
  5. dfw;
X