Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of Du

Correct spelling: Du

Du \du\

Details:
Du as a boy's name.
Meaning:
da, Dai, day, de, Dee, Dow, tau, Thu, Ty, daw.
Loading...

Google Ngram Viewer results for Du:

This graph shows how "Du" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for Du:

  1. stew, prue, douwe, stu, shew, chew, nu, zoo, flew, xu, yew, you, tu, lue, blew, q, jew, strew, coups, two, ku, shu, lou, too, shrew, pou, hugh, through, pugh, brew, clue, knew, lew, who, flue, whew, pu, leu, sue, mu, goo, view, drew, slew, hsu, bleu, hu, tue, hue, wu, yu, mew, lu, que, woo, joo, tew, ju, grew, dew, cue, soo, jue, fu, coup, chu, pooh, su, phew, due, cou, gue, yoo, threw, gnu, kew, boo, few, thew, shoe, kyu, coo, hou, qu, pru, vue, moo, foo, gu, new, zhu, thru, xue, sioux, siew, rue, chiu, liu, beu, koo, crewe, doo, poo, zue, yue, ou, queue, lieu, phu, vu, hewe, do, ru, thuy, glue, hew, ooh, hoo, shoo, u, spew, skew, screw, true, flu, pew, dru, loo, crew, chou, uwe, ewe, blue, rew, zhou, trew, glew;
  2. m2, kazoo, canoe, outdo, construe, ado, subdue, wahoo, zanu, taboo, undue, redo, cebu, baku, leroux, liou, abou, untrue, c2, adieu, bamboo, renew, urdu, review, tattoo, pursue, withdrew, undo, anew, ensue, mchugh, larue, miscue, outgrew, fondue, cat-2, fitzhugh, imbue, debut, into, ague, peru, revue, babu, accrue, eschew, ragu, tatu, purdue, shampoo, kwangju, askew, unglue, perdue, reto;
  3. hitherto, misconstrue, timbuktu, overthrew, overdo, isu, byu, overdue, iou, suu, katmandu, depardieu, kangaroo;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X