Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of fondue

Correct spelling: fondue

Loading...

Google Ngram Viewer results for fondue:

This graph shows how "fondue" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for fondue:

  1. Put in a little salt, according to the age of the cheese, and a good sprinkling of pepper, and serve the fondue on a very hot silver or metal plate. – The Book of Household Management by Mrs. Isabella Beeton

Rhymes for fondue:

  1. blew, ku, doo, que, yu, trew, tu, q, chou, coo, dew, hou, crew, hugh, queue, sue, thru, leu, blue, dru, rue, you, soo, du, ru, prue, hoo, poo, hsu, pru, true, nu, u, pooh, phu, cue, few, pu, hue, strew, hu, whew, glue, too, jue, yoo, douwe, lu, yew, kew, knew, view, thuy, lieu, xu, drew, pew, stu, uwe, glew, koo, through, shu, liu, xue, pugh, tew, yue, lue, bleu, who, shew, tue, coup, shoo, foo, hew, ju, pou, siew, grew, threw, skew, flu, coups, cou, zhu, crewe, due, do, new, zhou, spew, joo, clue, mew, shoe, zue, mu, fu, kyu, su, rew, screw, goo, thew, loo, vu, lew, chew, two, jew, beu, slew, stew, chiu, vue, gnu, zoo, woo, shrew, brew, ewe, wu, phew, boo, ou, qu, flue, gu, moo, ooh, flew, gue, hewe, sioux, chu, lou;
  2. m2, kwangju, outdo, outgrew, ragu, ado, canoe, ensue, zanu, subdue, renew, construe, eschew, shampoo, leroux, review, adieu, purdue, withdrew, baku, cebu, into, wahoo, babu, redo, miscue, debut, urdu, mchugh, reto, larue, unglue, undo, pursue, tattoo, liou, anew, untrue, bamboo, imbue, ague, fitzhugh, c2, perdue, revue, kazoo, abou, taboo, cat-2, tatu, askew, undue, peru, accrue;
  3. suu, isu, overthrew, kangaroo, misconstrue, depardieu, overdo, iou, overdue, byu, hitherto, katmandu, timbuktu;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X