Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of Crewe

Correct spelling: Crewe

Loading...

Crewe \c-re-we\

Meaning:
chariot
Origin:
Latin
Details:
Crewe as a boy's name is a variant of Carew (Latin), and the meaning of Crewe is "chariot".
Meaning:
Cree, Crew, Carewe.

Google Ngram Viewer results for Crewe:

This graph shows how "Crewe" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for Crewe:

 1. It was Crewe that spoke. "Jack O' Judgment" , Edgar Wallace.
 2. " Swell" Crewe, whose boast it was that he had a suit for every day in the year. "Jack O' Judgment" , Edgar Wallace.
 3. There was Dan Boundary who started life by robbing his dead mother, there was 'Swell' Crewe, who was once a gentleman and is now a thief!" "Jack O' Judgment" , Edgar Wallace.

Rhymes for Crewe:

 1. abou, accrue, adieu, ado, ague, anew, askew, babu, baku, bamboo, c2, canoe, cat-2, cebu, construe, debut, ensue, eschew, fitzhugh, fondue, imbue, into, kazoo, kwangju, larue, leroux, liou, m2, mchugh, miscue, outdo, outgrew, perdue, peru, purdue, pursue, ragu, redo, renew, reto, review, revue, shampoo, subdue, taboo, tattoo, tatu, undo, undue, unglue, untrue, urdu, wahoo, withdrew, zanu.
 2. beu, bleu, blew, blue, boo, brew, chew, chiu, chou, chu, clue, coo, cou, coup, coups, crew, cue, dew, do, doo, douwe, drew, dru, du, due, ewe, few, flew, flu, flue, foo, fu, glew, glue, gnu, goo, grew, gu, gue, hew, hewe, hoo, hou, hsu, hu, hue, hugh, jew, joo, ju, jue, kew, knew, koo, ku, kyu, leu, lew, lieu, liu, loo, lou, lu, lue, mew, moo, mu, new, nu, ooh, ou, pew, phew, phu, poo, pooh, pou, pru, prue, pu, pugh, q, qu, que, queue, rew, ru, rue, screw, shew, shoe, shoo, shrew, shu, siew, sioux, skew, slew, soo, spew, stew, strew, stu, su, sue, tew, thew, threw, through, thru, thuy, too, trew, true, tu, tue, two, u, uwe, view, vu, vue, whew, who, woo, wu, xu, xue, yew, yoo, you, yu, yue, zhou, zhu, zoo, zue.
 3. byu, depardieu, hitherto, iou, isu, kangaroo, katmandu, misconstrue, overdo, overdue, overthrew, suu, timbuktu.
 4. dfw.
 5. hullabaloo, kalamazoo.
 • How to spell Crewe?
 • Correct spelling of Crewe.
 • Spell check Crewe.
 • How do u spell Crewe?
X