Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of Lazaro

Correct spelling: Lazaro

Common misspellings for Lazaro:

lazaros's, luacario, luzern, lasrge, lkazaro, lazso, lazziere, lazafo, lucero, laberor, luxray, lazure, lazaaro, klazaro, lzzaro, lzazaro, lqzaro, bizaro, lazor, lazywa, bazzare, lasar, lqazaro, lazareo, classroo, lwzaro, lazana, laxaro, pazaro, luaxarie, lazwaro, lazzro, lizrd, lazaly, salaru, lasaro, lwazaro, lazadro, lazaqro, laazaro, loaghaire, laqzaro, lazsaro, lucario, lazark, luxary, oazaro, loazaro, bazarr, lazaeo, lazazro, ceazeri, plazaro, lpazaro, laza5o, olazaro, luzury, lazasro, luxaury, lsazaro, lazqro, laza4o, laaaro, tozero, bazare, lazar0, slaary, lazardo, kazaro, laissezfaire, lazaero, lazawro, lassroom, lazwro, lazane, luxuary, lazar9, lazear, azzaro, liabary, laohaire, lazari, lazaro, lazato, lazxaro, lazzaro, lazar, liezure, lazado, pizarro, cezary, lazqaro, laxzaro, lanesboro, lazsro, lazarous, lszaro, lawzaro, laszaro, lazarp.

Lazaro \l(a)-za-ro\

Meaning:
God is my help
Origin:
Hebrew
Details:
Lazaro as a boy's name is a variant of Lazarus (Hebrew), and the meaning of Lazaro is "God is my help".
Meaning:
lazar, Lazare, Lazzaro.
Loading...

Google Ngram Viewer results for Lazaro:

This graph shows how "Lazaro" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for Lazaro:

  1. pharo, zingaro, pizarro, gennaro, yarrow, varo, paro, navarro, naro, sorrow, lazzaro, cesaro, morrow;
  2. maro, baro, caro, claro, aro;
  3. alvaro, amaro;
  4. carbonaro;
  5. kilimanjaro;
X