Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of Lou

Correct spelling: Lou

Lou \lou\

Meaning:
famous warrior
Origin:
German
Details:
Lou as a boy's name (also used as girl's name Lou), is a variant of Lewis (English) and Louis (French, Old German), and the meaning of Lou is "famous warrior".
Related names:
Louise, Luana, lucy, Luella.
Meaning:
la, lee, Lia, Lois, Louise, Luana, lucy, Luella, lea, la, le, lee, leo, Lleu, lea, le, Lew, Loew, Louie, Lowe.
Variants:
lu, Louella, Louanna, Louanne, Loulou.
Loading...

Google Ngram Viewer results for Lou:

This graph shows how "Lou" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for Lou:

  1. clue, crewe, pu, q, leu, qu, ewe, pew, thuy, lue, zhou, crew, ku, blew, mew, yue, trew, hue, que, u, brew, skew, hewe, queue, tue, tew, zhu, chew, too, thru, you, new, tu, yoo, moo, wu, stew, strew, loo, du, blue, coup, few, sue, due, ru, flu, doo, liu, pru, flue, flew, knew, phu, uwe, coo, soo, shu, shoo, vu, yu, chu, cou, glew, phew, cue, ou, foo, chiu, glue, douwe, grew, zue, beu, mu, xu, hsu, bleu, view, prue, lieu, rue, yew, gu, zoo, dew, whew, siew, shoe, hu, rew, threw, two, pou, goo, vue, koo, gue, stu, hou, joo, drew, lew, ooh, ju, spew, kew, fu, su, pugh, true, screw, through, sioux, coups, thew, gnu, slew, pooh, poo, shrew, hew, boo, nu, chou, lu, do, kyu, dru, jew, hugh, who, shew, woo, hoo, xue, jue;
  2. pursue, wahoo, fondue, undo, bamboo, eschew, leroux, withdrew, abou, construe, taboo, shampoo, tatu, imbue, peru, urdu, kazoo, outgrew, miscue, redo, undue, c2, askew, debut, review, renew, fitzhugh, ague, baku, m2, ensue, zanu, tattoo, canoe, purdue, unglue, revue, cat-2, larue, mchugh, adieu, babu, untrue, cebu, ado, kwangju, anew, perdue, reto, liou, accrue, subdue, into, ragu, outdo;
  3. kangaroo, isu, katmandu, timbuktu, misconstrue, overthrew, depardieu, overdue, overdo, iou, hitherto, suu, byu;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X