Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of revue

Correct spelling: revue

Common misspellings for revue:

revued, refure.

Loading...

Google Ngram Viewer results for revue:

This graph shows how "revue" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Quotes for revue:

  1. It's not just a revue where one song is done, then another. There are concepts and ideas at work.
  2. My portrayal of Fagin was all to do with my experience in comedy and revue.

Rhymes for revue:

  1. shrew, sue, drew, dew, flu, pru, wu, gu, coo, ku, yue, jue, chou, kew, xu, thru, pew, knew, ewe, q, crewe, que, tue, hew, pooh, loo, lieu, pu, hou, whew, sioux, crew, threw, screw, moo, true, mu, lew, hue, thew, flue, lue, coup, stew, poo, stu, chu, brew, coups, fu, soo, hewe, you, dru, vue, clue, trew, prue, hu, woo, rue, cue, strew, doo, thuy, shu, beu, blew, zhu, chiu, hugh, uwe, too, zue, glue, hsu, lu, bleu, ju, lou, yu, who, ou, u, gue, hoo, vu, mew, spew, zoo, phu, ru, su, nu, through, leu, few, gnu, view, shoo, xue, shew, jew, due, liu, rew, qu, phew, cou, do, grew, zhou, kyu, joo, pugh, koo, foo, yew, tew, chew, queue, boo, tu, glew, flew, siew, goo, new, ooh, slew, two, skew, yoo, blue, shoe, pou, douwe, du;
  2. kazoo, redo, anew, accrue, ragu, tatu, shampoo, tattoo, debut, cat-2, baku, liou, cebu, canoe, undue, purdue, unglue, zanu, miscue, kwangju, renew, outgrew, review, adieu, fondue, urdu, perdue, ague, ensue, fitzhugh, askew, m2, undo, babu, wahoo, taboo, eschew, larue, peru, ado, outdo, withdrew, c2, abou, imbue, reto, into, leroux, mchugh, untrue, subdue, construe, pursue, bamboo;
  3. katmandu, kangaroo, overdue, iou, misconstrue, hitherto, byu, timbuktu, overthrew, overdo, isu, depardieu, suu;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X