Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of urdu

Correct spelling: urdu

Definition of urdu:

  1. Hindustani.

Common misspellings for urdu:

urdue.

Loading...

Google Ngram Viewer results for urdu:

This graph shows how "urdu" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Quotes for urdu:

  1. I speak Urdu quite a lot, too, and I read a lot of Persian.
  2. A few words of Hindi appear here or there, but it's all Urdu. I feel that if the popular culture, which is what Hindi films are, uses Urdu, it's not going to diminish.
  3. Urdu can not die out because it has very strong roots in Persia. The language itself is not only just the language of the Muslims, but it's also the language of the Hindus.

Rhymes for urdu:

  1. jew, shu, blew, kyu, nu, zhu, dru, knew, thuy, q, fu, ru, drew, cou, shoo, strew, lieu, kew, zue, do, lew, tu, chou, rue, zoo, foo, u, queue, leu, liu, stew, joo, coups, pu, flew, two, sue, stu, phew, shoe, ou, slew, true, vue, ju, hu, su, gnu, thew, doo, qu, crewe, tue, chiu, soo, siew, trew, lu, you, chu, dew, yue, too, crew, hou, zhou, blue, phu, beu, poo, koo, hew, coup, rew, pugh, whew, glue, lou, screw, pooh, yoo, chew, grew, brew, new, shrew, glew, yu, bleu, skew, lue, moo, du, gu, xue, que, goo, hugh, shew, ooh, hewe, view, ewe, who, spew, flu, mu, douwe, boo, hsu, ku, xu, wu, pou, few, woo, sioux, gue, coo, flue, pru, jue, due, prue, thru, loo, yew, tew, mew, vu, pew, threw, hue, clue, uwe, hoo, cue, through;
  2. ensue, liou, imbue, outgrew, undue, revue, reto, accrue, abou, tattoo, subdue, adieu, peru, ado, wahoo, redo, fondue, m2, eschew, untrue, anew, c2, construe, review, cat-2, cebu, tatu, zanu, outdo, mchugh, ragu, babu, canoe, into, purdue, renew, bamboo, miscue, kwangju, withdrew, leroux, pursue, taboo, debut, shampoo, fitzhugh, perdue, undo, ague, kazoo, askew, unglue, baku, larue;
  3. kangaroo, byu, overdo, hitherto, timbuktu, misconstrue, suu, isu, overthrew, depardieu, katmandu, iou, overdue;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X