How To Spell bet one bottom dollar?

Correct pronunciation for the word "bet one bottom dollar" is [bˈɛt wˈɒn bˈɒtəm dˈɒlə], [bˈɛt wˈɒn bˈɒtəm dˈɒlə], [b_ˈɛ_t w_ˈɒ_n b_ˈɒ_t_ə_m d_ˈɒ_l_ə].

X