How To Spell indo european language?

Correct pronunciation for the word "indo european language" is [ˈɪndə͡ʊ jˌʊ͡əɹəpˈi͡ən lˈaŋɡwɪd͡ʒ], [ˈɪndə‍ʊ jˌʊ‍əɹəpˈi‍ən lˈaŋɡwɪd‍ʒ], [ˈɪ_n_d_əʊ j_ˌʊə_ɹ_ə_p_ˈiə_n l_ˈa_ŋ_ɡ_w_ɪ_dʒ].

X