Spellcheck.net

How To Spell Fu?

Correct spelling: Fu

What does the abbreviation Fu mean?

 \fu\

Fu as a boy's name.
  • Fay,
  • fee.

Google Ngram Viewer results for Fu:

This graph shows how "Fu" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the usage examples for Fu?

  1. " You are bathed in perspiration;" and she blew upon me- fu fu fu – Stories and Pictures by Isaac Loeb Peretz

What are the rhymes for Fu?

  1. poo, rue, xu, zue, flu, mew, brew, u, goo, douwe, hsu, sioux, pru, beu, few, hou, yue, stew, doo, drew, q, you, lieu, prue, pew, blew, xue, grew, new, jew, through, uwe, whew, chu, who, cue, clue, wu, du, queue, zoo, skew, rew, hewe, slew, pou, do, vue, kyu, strew, tew, koo, too, lew, tue, ewe, nu, loo, chew, spew, flue, ju, glue, lue, crewe, ou, chou, shrew, hugh, dru, chiu, vu, lu, moo, qu, ru, yew, hue, soo, foo, gue, gnu, flew, thuy, true, ooh, stu, liu, que, knew, bleu, hu, jue, kew, boo, coups, phu, pooh, joo, blue, siew, su, shoe, coo, dew, coup, cou, shoo, glew, trew, shew, hoo, gu, zhu, zhou, thru, two, hew, thew, tu, leu, pugh, mu, threw, view, shu, due, woo, yoo, yu, screw, crew, pu, phew, ku, lou, sue;
  2. leroux, canoe, eschew, outgrew, zanu, cebu, perdue, kazoo, shampoo, abou, urdu, baku, subdue, pursue, askew, liou, anew, debut, ragu, construe, accrue, imbue, ado, withdrew, miscue, adieu, c2, peru, m2, outdo, into, ague, bamboo, undue, tattoo, tatu, fondue, mchugh, reto, wahoo, babu, cat-2, redo, renew, revue, kwangju, untrue, ensue, larue, undo, fitzhugh, purdue, taboo, review, unglue;
  3. overdo, timbuktu, overdue, suu, misconstrue, iou, byu, katmandu, overthrew, isu, kangaroo, depardieu, hitherto;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X