Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of bleu

Correct spelling: bleu

Common misspellings for bleu:

bluu, bkeu, blmu, bleu7, blsu, ble7, bl3u, blreu, hleu, bleuh, bloeu, gleu, bvleu, blehu, bleq, bleu, blpeu, blei, bleyu, bgleu, hbleu, fleu, bldeu, bnleu, gbleu, bleru, blewu, ble4u, bledu, nbleu, bleuj, cleu, bl4u, blkeu, bleeu, bleuu, bneu, blew, boeu, blleu, bleuy, bbleu, lbeu, bkleu, blseu, ble7u, bleui, vleu, ble5, bleju, jleu, nleu, bleu8, blweu, blgu, bldu, bl eu, ble8u, bleiu, bmeu, bl3eu, bpeu, rleu, vbleu, blru, b leu, ble8, bheu, ble u, bpleu, ble3u, bhleu, blwu, bl4eu, bdeu, boleu.

What does the abbreviation bleu mean?

BLEU abbreviation definitions:
–  Belgium-Luxembourg Economic Union
–  Belgo-Luxembourg Economic Union
Loading...

Google Ngram Viewer results for bleu:

This graph shows how "bleu" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for bleu:

  1. " Blue Bird, The," see " Oiseau Bleu L'." – Life and Writings of Maurice Maeterlinck by Jethro Bithell
  2. O. " Oiseau Bleu L'." – Life and Writings of Maurice Maeterlinck by Jethro Bithell
  3. Her place was never filled, for in the interim, that is, while we were looking for a new cordon bleu mamma discovered that a cook was a very costly article and that we could get along without one. – Erlach Court by Ossip Schubin

Rhymes for bleu:

  1. knew, gue, queue, lou, who, woo, two, moo, glue, hou, due, ooh, whew, chou, chiu, rue, jew, foo, tew, coups, skew, pu, do, you, mew, yu, nu, brew, lew, pooh, hew, yew, gu, du, ou, yoo, flue, boo, wu, koo, ru, flew, xue, pew, tue, coup, pugh, lu, flu, strew, siew, spew, thuy, coo, slew, shoo, su, pou, shrew, joo, dru, hoo, mu, liu, through, hugh, kew, shu, thru, hsu, glew, threw, vu, gnu, goo, hewe, zhu, lieu, hu, cou, jue, kyu, crewe, view, uwe, pru, shew, few, grew, soo, xu, lue, dew, phu, phew, u, sioux, thew, true, vue, tu, hue, douwe, stu, zoo, q, ju, fu, yue, too, cue, crew, beu, ewe, zue, clue, chu, sue, doo, new, prue, screw, blew, blue, drew, shoe, que, rew, leu, qu, poo, ku, stew, zhou, trew, loo, chew;
  2. leroux, m2, ensue, anew, cat-2, adieu, liou, outdo, accrue, ague, babu, construe, subdue, larue, untrue, kazoo, abou, canoe, miscue, fitzhugh, withdrew, undue, outgrew, eschew, peru, bamboo, askew, revue, tatu, perdue, ragu, fondue, ado, taboo, debut, reto, shampoo, into, zanu, redo, renew, purdue, wahoo, review, cebu, imbue, mchugh, urdu, tattoo, baku, pursue, unglue, undo, c2, kwangju;
  3. iou, katmandu, isu, timbuktu, kangaroo, misconstrue, byu, depardieu, overthrew, overdo, overdue, suu, hitherto;
  4. kalamazoo, hullabaloo;
  5. dfw;
X